Kvalitet

Kvalitetssäkrade samtal

Att möta människor i psykoterapi och andra samtal är att ta emot ett stort förtroende – och detta för med sig stora krav på kvalitet och ansvar. Att som klient försäkra sig om att den man samtalar med har en adekvat utbildning är viktigt eftersom vem som helst kan kalla sig ”psykolog”, ”terapeut” eller ”coach” – oavsett om personen har en adekvat utbildning eller inte. Det är endast titeln ”legitimerad psykolog” som är skyddad.

Detta är vad samhällets institutioner och jag som enskild praktiserande psykolog gjort i syfte att säkra upp kvalitet:

  • Psykologtiteln garanterar en femårig universitetsutbildning och praktisk arbetslivserfarenhet

Psykologlegitimationen är den främsta kvalitetssäkringen. En legitimerad psykolog har studerat psykologi på heltid i fem år på universitet/högskola. Ett sådant lärosäte granskas med jämna mellanrum för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna. En legitimerad psykolog har även genomgått godkänd praktikperiod under utbildningen och därefter och fullgjort praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). PTP-arbetet innebär att psykologen arbetar heltid under handledning under ett år och behöver bli godkänd på samtliga moment innan Socialstyrelsen kan utfärda legitimation. Vidare innebär legitimationen att psykologen behöver följa de regler som åläggs psykologarbetet. Sekretess och tystnadsplikt är lagstadgat för legitimerade psykologer, men är inget krav för behandlare utan legitimation.

  • Verksamheten står under tillsyn

Alla legitimerade psykologer står under samhällets tillsyn när de i sin yrkesutövning undersöker, vårdar eller behandlar sina klienter. Om yrket inte utövas på ett tillfredsställande sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet kan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) utdela en erinran eller en varning. Ytterst kan legitimationen återkallas.

  • Psykologen behandlar utifrån evidensbaserade metoder

Psykologen har under sin utbildning fått undervisning i behandlings- och samtalsmetoder som mycket noggrant har testats i psykologiska studier och visat sig ge goda resultat för en stor grupp människor.

  • Psykologen har tystnadsplikt

En psykologs tystnadsplikt innebär att hon eller han inte får föra vidare det som klienten berättar i ett samtal, vilket finns angivet i Offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock ett fåtal undantag från tystnadsplikten där psykologen istället har så kallad anmälningsskyldighet. En psykolog är skyldig att anmäla om ett barn far illa eller om klienten har begått eller är i färd att begå ett särskilt grovt brott.

  • Etiska principer följs

En psykolog som är ansluten till Sveriges Psykologförbund, som jag, är även skyldig att följa de etiska principer som är uppställda. Att inte följa dessa principer kan leda till uteslutning ur Psykologförbundet.

  • Klienten är alltid försäkrad

Som psykolog är man skyldig att ha en patientförsäkring. Denna försäkring kan enbart tecknas av legitimerade psykologer och saknas därför hos andra behandlare.

  • Handledning utmanar och stödjer psykologens kompetens

Den legitimerade psykologen har fått handledning av erfarna psykologer i alla praktiska utbildningsmoment. Detta innebär att psykologens lämplighet är prövad av oberoende psykologer på minst två arbetsplatser. Jag har valt att fortsatt gå i extern handledning vid behov för vidare utveckling.

  • Egenterapi bidrar till ökad självkännedom samt klienterfarenhet

När jag gick min utbildning (2005-2010) var reglerna sådana att alla som utbildade sig till psykologer var ålagda att gå minst 50 timmar i egenterapi under sin utbildning för att bli godkända. Syftet med detta var bland annat att bidra till ökad självkännedom hos den blivande psykologen samt att skapa en egen kroppslig upplevelse av att vara klient i psykoterapi.

  • Jag ifrågasätter och utvärderar min verksamhet kontinuerligt

Jag tror på att löpande våga ifrågasätta det egna arbetet på ett vänligt sätt och att försöka öppna upp så att andra vågar göra detsamma vid behov. Under en samtalsserie utvärderar jag och mina klienter gemensamt vårt arbete mot den målsättning som vi från början kommit överens om. Under särskilda tidsperioder inriktade på fördjupad utvärdering utvärderas även terapiarbetet med hjälp av anonyma utvärderingsformulär, som då är frivilliga att fylla i. Genom att aktivt söka efter information om vad som fungerar bättre och sämre får jag löpande indikationer på kvalitén i det arbete jag gör för att kunna utvecklas vidare.