Att arbeta med affektfokuserad psykoterapi: olika metoder för arbete med känslor i terapi och koppling till det egna terapiarbetet

Psykoterapi innebär att arbeta fokuserat med känslor, tankar och beteende. Jag skulle säga att de flesta psykologer och psykoterapeuter arbetar med alla dessa tre komponenter på lite olika sätt. Tyngdpunkt och tillvägagångsätt beror både på egna arbetsmetoder och patientens problematik.

Affektfokuserad terapi är ett paraplybegrepp för olika psykoterapimodeller som specifikt arbetar med affekter, känslor, i terapirummet. På senare år har affektfokuserat arbete även lyfts fram i terapitraditioner som tidigare ägnat sig mindre åt detta. Att ”bara prata” i terapi är inte tillräckligt. Forskning tyder även på att affektfokuserat arbete är transdiagnostisk på så sätt att det är hjälpsamt vid flera olika diagnostiska tillstånd, som ångest och depression.

Affektfokuserad psykoterapi grundar sig på modern affektteori om människans biologiska affekter. Återkommande är värdet i att kunna uppleva, identifiera, reglera och kommunicera sina känslor. Den affektfokuserade terapin presenterar systematiska sätt att närma sig och arbeta med affekter och de har stöd i randomiserade kontrollerade studier. Här finns upplevelsebaserade dynamiska terapier (EDT) som APT (Affect Phobia Therapy), AEDT (Accelerated Experiental Dynamic Psychotherapy) och ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Inom det affektfokuserade arbetsfältet finns också modeller från andra terapitraditionern som EFT (Emotion-Focused Therapy), MBT (Mentalization-Based Therapy) och CFT (Compassion-Focused Therapy).

Jag har i olika omfattning utbildat mig i de ovan nämnda metoderna. Min specialisering finns inom APT. Redan som psykologstuderande fastnade jag för metodens ansats till integration mellan KBT och PDT. Där fanns också en betoning på både tydlighet och värme i det terapeutiska arbetet. Efter psykologprogrammet valde jag därför att utbilda jag mig vidare inom APT utifrån fördjupande undervisning och handledning. Gällande övriga affektfokuserade psykoterapimetoder har jag lagt mest kliniskt fokus på MBT och EFT. Utifrån både studier och regelbunden metodhandledning har jag under längre perioder fördjupat mig inom MBT för individuell terapi och EFT som metod för parterapi.

Nu när jag tänker tillbaka på mitt val att fördjupa mig just inom affektfokuserad terapi återkommer jag till hur givande det är att ta del av känslors vitaliserande förmåga och drivkraft i det terapeutiska arbetet. När vi gör plats för känslorna kan de berätta vad som är viktigt i stunden och vi kan därifrån arbeta mer effektivt med både tankar och beteende. Trots att förståelsen för affekter generellt tycks öka upplever jag att det fortfarande finns behov av både kunskap och övning för både förstå sig på och på bästa sätt hantera detta inre kraftpaket. Det är en ynnest att få arbeta med detta.